อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ สำคัญไหม ผู้เฝ้าระวังไฟคือใคร มีหน้าที่อย่างไร

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนของ นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้สิ่งสำคัญต่างๆ อีกมากมาย เรียนรู้เทคนิคการเฝ้าระวังไฟอย่างมืออาชีพ การให้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือใคร

ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ ผู้ที่คอยวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะที่ทำงานเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น งานที่มีความร้อน งานเชื่อม งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เป็นต้น หากไม่มีผู้เฝ้าระวังไฟ มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้ ซึ่งอาจสร้างความสูญเสียที่เลวร้ายหรือรุนแรง ส่งผลกระทบทั้งร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ควรอบรมตามหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลในทุกๆ เนื้อหา ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ วิธีเฝ้าระวังไฟ การป้องกันอัคคีภัย การอ่านป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ขั้นตอนการทำ Work permit หรือการขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ เทคนิคการเฝ้าระวังไฟต่างๆ อย่างมืออาชีพ

บทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

  • มีหน้าที่วางแผนการทำงานที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน
  • มีหน้าที่อบรมเพื่อให้ความรู้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานเสี่ยงหรือทีมงานผู้เฝ้าระวังไฟ ให้เกิดความรู้และความเข้าใจ รวมถึงให้ทุกคนสามารถโต้ตอบเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ได้
  • มีหน้าที่ค้นหาอันตราย รวมถึงประเมินความเสี่ยงจากการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
  • มีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
  • มีหน้าที่ตรวจสอบสารไวไฟ หรือปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย สารระเบิดต่างๆ โดยรอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
  • มีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับป้องกันในงานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ เช่น ถังดับเพลิง ผ้ากันสะเก็ดไฟ เป็นต้น

ผู้เฝ้าระวังไฟต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มทำงาน การตรวจสอบความร้อยต้องตรวจสอบอะไรบ้างหรือทำอย่างไร ผู้เข้ารับการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟจะได้เรียนรู้จนเกิดความเข้าใจในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น ต้องประเมินความเสี่ยง พร้อมวางมาตรการควบคุม ขออนุญาตในการทำงาน ก่อนเริ่มทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ จัดทีมงานเฝ้าระวังไฟในจุดเสี่ยง พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์โต้ตอบเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ ทุกคนคงเห็นแล้วว่า การอบรมผู้เฝ้าระวังไฟนั้นมีความสำคัญหรือไม่ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจในการเฝ้าระวังไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง